بایگانی 

خطوط عبوری روشن و تاریک
خطوط عبوری روشن و تاریک
۲۰۲۱/۱۱/۱۶
دهانه برخوردی تازه کوچک
دهانه برخوردی تازه کوچک
۲۰۲۱/۱۱/۱۵
خط الراس های شعاعی بین مواد طبقه بندی شده
خط الراس های شعاعی بین مواد طبقه بندی شده
۲۰۲۱/۱۱/۱۲
زمین صخره ای
زمین صخره ای
۲۰۲۱/۱۱/۱۱
تپه های شنی با مخروط افکنه های آبرفتی
تپه های شنی با مخروط افکنه های آبرفتی
۲۰۲۱/۱۱/۱۰
محل برخورد احتمالی اخیر
محل برخورد احتمالی اخیر
۲۰۲۱/۱۱/۹
شیب‌های دیواره «ناکتیس لابرینتوس» (Noctis Labyrinthus)
شیب‌های دیواره «ناکتیس لابرینتوس» (Noctis Labyrinthus)
۲۰۲۱/۱۱/۸
دیواره جنوبی «کوپریتس کاسما» (Coprates Chasma)
دیواره جنوبی «کوپریتس کاسما» (Coprates Chasma)
۲۰۲۱/۱۱/۵
 دهانه برخوردی به خوبی حفظ شده در«آسیدالیا پلانیتیا» (Acidalia Planitia)
دهانه برخوردی به خوبی حفظ شده در«آسیدالیا پلانیتیا» (Acidalia Planitia)
۲۰۲۱/۱۱/۴
خط الراس نیمه به شباهت زردپی و مواد طبقه بندی شده در «عربی ترا» (Arabia Terra)
خط الراس نیمه به شباهت زردپی و مواد طبقه بندی شده در «عربی ترا» (Arabia Terra)
۲۰۲۱/۱۱/۳
شبکه خط الراس در «نیلوسیتریس منسای» (Nilosyrtis Mensae)
شبکه خط الراس در «نیلوسیتریس منسای» (Nilosyrtis Mensae)
۲۰۲۱/۱۱/۲
تپه های شنی قطبی
تپه های شنی قطبی
۲۰۲۱/۱۱/۱
 محل منتخب برخورد اخیر
محل منتخب برخورد اخیر
۲۰۲۱/۱۰/۲۹
تشکیل «حلقه سنگ توف»  احتمالی نزدیک به «آپولیناریس مانس» (Apollinaris Mons)
تشکیل «حلقه سنگ توف» احتمالی نزدیک به «آپولیناریس مانس» (Apollinaris Mons)
۲۰۲۱/۱۰/۲۸
تپه های گچی
تپه های گچی
۲۰۲۱/۱۰/۲۷
جریان های مذاب نزدیک «کسای والیس» (Kasei Valles)
جریان های مذاب نزدیک «کسای والیس» (Kasei Valles)
۲۰۲۱/۱۰/۲۶
بلوک های روشن در لبه «گنجز کاسما» (Ganges Chasma)
بلوک های روشن در لبه «گنجز کاسما» (Ganges Chasma)
۲۰۲۱/۱۰/۲۵
زنجیر تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا» (Utopia Planitia)
زنجیر تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا» (Utopia Planitia)
۲۰۲۱/۱۰/۲۲
صخره ای در «آپولیناریس پاترا» (Apollinaris Patera)
صخره ای در «آپولیناریس پاترا» (Apollinaris Patera)
۲۰۲۱/۱۰/۲۱
کانال های معکوس در زمین های مرتفع
کانال های معکوس در زمین های مرتفع
۲۰۲۱/۴/۸
خط الراس هایی در «اسکاندیا کاوی» (Scandia Cavi)
خط الراس هایی در «اسکاندیا کاوی» (Scandia Cavi)
۲۰۲۱/۴/۷
سنگ بستر نمایان شده در دهانه برخوردی «میلوچاو» (Millochau)
سنگ بستر نمایان شده در دهانه برخوردی «میلوچاو» (Millochau)
۲۰۲۱/۴/۶
دامنه ای در دهانه برخوردی «گال» (Gale)
دامنه ای در دهانه برخوردی «گال» (Gale)
۲۰۲۱/۴/۵
رسوبات احتمالی کلرید که توسط یک دهانه مختل شده است
رسوبات احتمالی کلرید که توسط یک دهانه مختل شده است
۲۰۲۱/۴/۲
محل  فرود بالقوه ماموریت مارس 2020 (مریخ نورد استقامت) نزدیک دهانه برخوردی «جزرو» (Jezero)
محل فرود بالقوه ماموریت مارس 2020 (مریخ نورد استقامت) نزدیک دهانه برخوردی «جزرو» (Jezero)
۲۰۲۱/۴/۱
کف یک دهانه برخوردی در "ناواوآ والز" (Navua Valles)
کف یک دهانه برخوردی در "ناواوآ والز" (Navua Valles)
۲۰۲۱/۳/۳۱
محل برخورد اخیر
محل برخورد اخیر
۲۰۲۱/۳/۳۰
گذر از صفحه صخره ای به صفحه شنی
گذر از صفحه صخره ای به صفحه شنی
۲۰۲۱/۳/۲۹
دامنه هایی در "آسیدالیا پلانیتیا" (Acidalia Planitia)
دامنه هایی در "آسیدالیا پلانیتیا" (Acidalia Planitia)
۲۰۲۱/۳/۲۶
 کف شکسته شده یک دهانه برخوردی
کف شکسته شده یک دهانه برخوردی
۲۰۲۱/۳/۲۵
شکل های آبگیر و کانال در «ترای سیرنوم» (Terra Sirenum)
شکل های آبگیر و کانال در «ترای سیرنوم» (Terra Sirenum)
۲۰۲۱/۲/۲
ترک به شرقی «هراد والیس» (Hrad Vallis)
ترک به شرقی «هراد والیس» (Hrad Vallis)
۲۰۲۱/۲/۱

  


18/2 (557 عکس ها)