عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱۵
محل برخوردی که بین اکتبر 2008 و اکتبر 2015 شکل گرفت

محل برخوردی که بین اکتبر 2008 و اکتبر 2015 شکل گرفت

شناسه: ESP_053063_1820
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۱
ارتفاع: 269 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است