عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱۴
تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی

تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی

شناسه: ESP_053063_1385
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۱
ارتفاع: 256 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است