عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۸
زمین در امتداد «هبس منسا»

زمین در امتداد «هبس منسا»

شناسه: ESP_053054_1785
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 264 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است