عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۴
خط الراس های بسیار راست در «عربی ترا» غربی

خط الراس های بسیار راست در «عربی ترا» غربی

شناسه: ESP_053051_1950
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 280 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است