عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۲
مرز جنوبی مواد پرتابی «دهانه کورینتو»

مرز جنوبی مواد پرتابی «دهانه کورینتو»

شناسه: ESP_053046_1970
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۹
ارتفاع: 280 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است