عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱
منطقه احتمالی اکتشاف انسانی ، نزدیک «دهانه گوسف»

منطقه احتمالی اکتشاف انسانی ، نزدیک «دهانه گوسف»

شناسه: ESP_053045_1650
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۹
ارتفاع: 262 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است