عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۸
تپه های شنی روشن در شرق «اکوس کاسما»

تپه های شنی روشن در شرق «اکوس کاسما»

شناسه: ESP_053041_1820
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۹
ارتفاع: 269 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است