عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۴
صخره شیب دار در «کاسما بوریال» در طرف مقابل محل ریزش بهمن

صخره شیب دار در «کاسما بوریال» در طرف مقابل محل ریزش بهمن

شناسه: ESP_053037_2650
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۹
ارتفاع: 320 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است