عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۲
میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

شناسه: ESP_053034_1645
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 258 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است