عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۱
یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

شناسه: ESP_053033_2525
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 317 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است