عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۱۸
توپوگرافی در نزدیکی قله مرکزی «دهانه گیل»

توپوگرافی در نزدیکی قله مرکزی «دهانه گیل»

شناسه: ESP_053033_1745
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 268 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است