عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۱۷
عارضه های یخ زدایی بر روی تپه های شنی

عارضه های یخ زدایی بر روی تپه های شنی

عارضه های یخ زدایی بر روی تپه های شنی

شناسه: ESP_053030_2655
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 319 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است