عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۱۶
رگه های تاریک روی شیب بر روی غبار روشن

رگه های تاریک روی شیب بر روی غبار روشن

شناسه: ESP_053030_2115
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 291 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا
https://uahirise.org/hipod/fa/ESP_053030_2115
#فارسی #مریخ #ناسا

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است