عکس روز: ۲۰۲۱/۱۲/۱
آبکند های نازک بر روی دیواره یک دهانه

آبکند های نازک بر روی دیواره یک دهانه

شناسه: ESP_053027_2440
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 313 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است