عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۳۰
زمین بین دهانه هایی در"عربی ترا"

زمین بین دهانه هایی در"عربی ترا"

شناسه: ESP_053024_2040
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 285 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است