عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۹
دهانه یک کیلومتری به خوبی حفظ شده است

دهانه یک کیلومتری به خوبی حفظ شده است

شناسه: ESP_053024_1660
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 259 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است