عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۶
منطقه اکتشافات احتمالی برای مأموریت مارس2020 در نزدیکی دهانه جزرو

منطقه اکتشافات احتمالی برای مأموریت مارس2020 در نزدیکی دهانه جزرو

شناسه: ESP_053022_1985
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 280 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است