عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۵
تخت‌تپه های فرسوده شده در "دهانه گیل"

تخت‌تپه های فرسوده شده در "دهانه گیل"

شناسه: ESP_053020_1740
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 265 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است