عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۱۹
شیب‌های"جوونتای کاسما"

شیب‌های"جوونتای کاسما"

شناسه: ESP_053014_1755
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 268 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است