عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۱۸
آبکند هایی در تپه های بزرگ شنی در "منطقه آرگیر"

آبکند هایی در تپه های بزرگ شنی در "منطقه آرگیر"

شناسه: ESP_053014_1315
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 252 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است