عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۱۷
تپه های شنی نازک و زمین صخره ای در "هیدراتوس کیاس"

تپه های شنی نازک و زمین صخره ای در "هیدراتوس کیاس"

تپه های شنی نازک و زمین صخره ای در "هیدراتوس کیاس"

شناسه: ESP_053013_1810
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 273 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است